Project Description

Lustträdgårdens förskola

Lustträdgårdens förskola

En nytänkande utemiljö för alla sinnen!

Förskolan satsade på en nytänkande utemiljö och under 2015 totalförvandlades förskolans trädgård till en permakulturträdgård med gemensamma krafter. Redan första året uppstod en mångfald av växter och djur som stimulerade sinnena och projektet möttes av många glada kommentarer från föräldrar.

Med en permakulturträdgård tillförs mycket i barnens liv. Det uppstår en mångfald av växter och djur som stimulerar sinnena. Det finns så många former, dofter, färger, smak, hörselintryck, känselintryck att det är svårt att bli uttråkad. En sådan njutning det kan vara att blunda och höra vatten som porlar, friden som uppstår av att se på en vattenspegel, glädjen av ett plums när man kastar sten i vatten, upptäckarlusten av att använda vatten i leken. Leendet som spricker upp då man sätter sig ner på en soluppvärmd mjuk sten en vårdag. Känna doften av höstlöv som förmultnar under hösten, se småfåglar flyga upp från sina gömslen ur undervegetationen. Se hur grödorna växer, lyckan av att stoppa in de första bären eller plocka de första äpplena. Det mystiska och lite skrämmande att hitta sitt egna lilla rum i trädgården där man kan gömma sig. Att se vuxna arbeta sida vid sida och jobba med jorden, få grödor att växa, se grödorna hamna på bordet, en känsla av betydelse för alla. Få insikt om och förtroende för att vi själva kan ordna med mat. Att fika vid ett bord kring doftande syrén, att gå in i ett varmt växthus en kall vårdag. Fjärilarna flockas till solhattarna, humlorna och bina surrar vid blomsterängen. Vintern lägger sig och trädgården vilar. Halm täcker våra odlingsbäddar, fåglar letar frön och bär i buskar och mark. Vi rullar snö på den sovande blomsterängen och blickar ut över ett gnistrande landskap.

Skrymseln, fysiska utmaningar, vackra saker stimulerar kroppen och får oss att le. Naturens komplexitet får oss att fundera på hur den fungerar. I jämförelse med en plan plätt med ett fåtal objekt som är färdigundersökta på några timmar så räcker detta så mycket längre. Dessutom ändras trädgården med årstiderna och växterna ändrar form, färg, doft allt eftersom.

Allt det här är naturlig rikedom, gratis för alla och så värdefullt.

Lustträdgårdens förskola ville ha en total förnyelse av trädgården som de under många år funderat kring. När de hörde talas om permakultur på ett föredrag jag som förälder på förskolan höll tyckte de om idén och att den passade det tänkande som redan fanns etablerat bland personalen på förskolan. Som grund fick jag en mängd material med tankar som samlats in kring vad pedagogerna önskar av utemiljön samt en hel del samtal med de som ansvarade för projektet från förskolans sida.

De önskade sig framförallt:

 • Göra något åt den tråkiga sluttningen där barnen bara sprang runt i olika jaga-lekar
 • Få de minsta att våga korsa trädgården till andra sidan
 • Gångar, krypin och labyrint
 • Vatten att ösa och hälla
 • Kuperad miljö
 • Plats att sitta ner och äta utomhus
 • Rumsligt – flera ”bon” och för att ha pedagogiska uteaktivteter
 • Dränera så att den leran försvinner
 • Ha olika slags material som grus, sand och sten
 • Mycket glada blommor som solrosor
 • Möjlighet att synliggöra projekten i trädgården
 • Zoner med olika tempomöjligheter
 • Titt ut-lekar
 • Vackert, inbjudande och lockande
 • Mötesplatser
 • Ett ställe för kaninen och hönsen
 • Försöka få till så att material inte flyttas omkring över hela gården
 • Kompost

Arbetsinsats

Anläggandet av trädgården är det stora initiala arbetet som sedan underhålls av en mer regelbunden skötsel. En permakulturträdgård kräver mindre skötsel än en traditionell då man inte ser på ”ogräs” som ogräs utan ser nytta i mycket och ser utvecklingen som en succession liknande den i skogen. Ändock krävs skötsel. Gissningsvis krävs i genomsnitt en timme om dagen under persioden mars – oktober för att sköta allting där den mesta av tiden går till ettårsgrödorna (odlingslådor, växthus, nyckelhålen) och blomrabatter (välkomnande vid entréer). Kanske behövs vissa rutiner för de viktigaste göromålen, saker som ska göras varje år/vecka/dag. Eftersom trädgården i dagsläget (höst 2015) bara är ett halvår gammal och det ännu behöver planteras mycket nytt och buskar ska tillåtas växa till sig, man ska fundera på hur skörden ska tas om hand så krävs gissningsvis 2 timmar i genomsnitt per dag tills det satt sig. Därtill kommer punktinnsatser för att utveckla mijön ytterligare. Förhoppningsvis involveras barnen alltmer i detta. Jag tror personligen att barnen har nytta av att se de vuxna göra allt det här på håll även om de inte vill hjälpa till. Så även om man inte är aktiv i mer direkt mening med barnen så är man aktiv som människa och de lär sig även av att iakkta de vuxna. Kanske tar de upp det i sin egna lek vid sidan om där de bär jord, planterar i sandlådan etc.

Odlingslådor och odlingsbäddar

Försök att inte gräva i dem för mycket. När grödorna är upptagna, lägg tillbaka klippet, täck med det organiska material som finns i närheten (t.ex. blad av skräppor, vallört, klöver, undvik frön) och om det inte finns något leta utanför (tång (skölj först bort salt), gräsklipp). Låt aldrig jorden vara bar, successionen i naturen leder alltid till ett tillstånd av skog och det är en oerhörd konkurrens om att ta ledig plats i anspråk, täck alltid bar jord, täcket förmultnar i sinom tid och bildar nya näringämnen till framtida grödor. Samplantering i lådorna och bäddarna gör att vi inte behöver fundera på växtföljd. Detta kräver dock att man har koll på vilken gröda som är vilken. Om man vill ha en gröda i en låda/nyckelhål så behöver grödorna roteras år till år. Mexikansk tagetes blir stor och hög (ettårig) och kan odlas för att på hösten klippas ner i små bitar och strös ut över odlingsbäddarna. Tagetes hjälper till att hålla rotsårnematoder borta som bland annat orsakar skadar på bl.a rosor, fruktträd, jordgubbar, hallon, baljväxter och lök (enligt hushållningssällskapet). För att undvika angrepp på potatis så saneras jorden från nematoder som angriper potatisen genom med mellangrödor, senap och rättika hjälper till. Nålnematodernas framfart förhindras av bl.a. timotej, sallad, ärtor och gullupin. Generellt kan sägas att ju mer diversifierad odlingen är desto mindre risk är det att en särskild organism som orsakar skador på växter kan få fotfäste. Så samodlar man flitigt, nyttjar gamla växter som ringblomma, tagetes, lökar, örter mm minskar risken för sjukomar.

Alla träd och buskar

Rensa bort gräs och vindor som växer alldeles intill träden och buskarna. Klöver, lupiner, vallört, honungsfacelia, örter, solrosor får gärna växa kvar. Syftet är att hjälpa trädet med växter som har djupa rötter och drar upp näring från djupet samt växter som fixerar kväve från luften och överför denna till trädets rötter. Vi vill absolut inte forsla bort näring från trädet genom att t.ex. låta gräs växa undertill, klippa det och sedan ta bort det. Skräppor behöver vi inte vara så rädda för då de har djupa rötter och mycket grönmassa som gödslar trädet. Med åren borde dessa minska i antal då de gynnas av störd mark, om vi låter bli att gräva i marken utkonkurreras dessa. Kom ihåg att förhållandena kommer förändras med tiden och arterna med dem, detta är helt naturligt.
Gräv ner mängder med vårlökar kring träden. Vackert och håller gräs borta. Lökar är bra för träden. Vitlök är bra, gräslök kommer åter, liksom många örter.

Slänterna

Träd har planterats för att stabilisera slänterna. Däremellan bör buskar planteras på lagom avstånd för att ytterligare hjälpa till att stabilisera jorden och för att få en naturlig succession med träd och buskar vid sidan om. Det är extra viktigt att det inte finns bar jord här för då kommer jorden på väldigt kort tid rasa ner. Därför är det bra med all växtlighet som har djupa rötter, kortklippt gräs duger inte, det får inte djupa rötter utan rasar också ner. Därför tycker jag skräppor fyller en bra funktion här liksom lupiner, maskrosor, solrosor, sparris (upp till 3m djupa rötter). När träden så småningom växer sig större skuggar de marken intill alltmer och växterna omkring anpassas men vi hjälper till och planterar solälskande buskar framför i solläge och skuggtåligare buskar i skuggläga, t.ex. svarta vinbär.

Entréer

Ställen man passerar varje dag och det bör kännas lustfyllt att komma in till ett ställe, det första intrycket är viktigt! Här kan man lägga lite mer energi på att få det kännas välkomnade med blommor som kräver lite mer skötsel och hålla lite mer ordning. Undvika taggiga saker som man kan fastna i.

Första terrassen med blomsterängen

Blomsterängen trivs på en mark som är fattig på näring och uppstod förr då bonden tog bort hö år efter år till boskap. Den bidrar med stor biologisk mångfald och ger näring åt många humlor, bin och fjärilar. Dessutom är den ju vacker och det är härligt att ha blommor att plocka. Den övre terrassen är naturligt fattig på näring då vi inte la på någon jord där och marken är stenig och sandig.
På sensommaren/hösten när blommorna blommat ut och satt frö (viktigt) slår man ängen på ca 8cm höjd. Slår man den för tidigt hinner inte de senblommande blommorna sätta frö och då minskar blommorna från år till år. Finns en lie kan den användas annars kan en trimmer användas. Om det slås med lie kan det hängas upp på torkning på en hässja och användas som foder till kaninerna eller som strö till hönsen. Det kan också vändas i solen några gånger för hand. En stabilt byggd hässja kan också användas som lekställning till barnen övriga året om den får stå där permanent. Om något ogräs tar över kan detta plockas bort för hand. Det är viktigt att det slagna tas bort, annars blir det bara gräs på ängen efter några år. Blommorna konkurrerar ut gräs på näringsfattig mark.
Rensa bort grönt från gången.
Lägg ut någonting/gräv ner någonting som barnen kan balansera på. T.ex. två stockar som små barn även kan gå emellan eller krypa över eller större barn kan leka affär mellan. En planka kan läggas på stockarna så att den tippar från än den ena till den andra sidan.
Låt hörnen man först möts av antingen man kommer från Åh eller från förskolan vara inbjudande så att man lockas ut på grusgången.

Terrassen med tegel

Mura ytterkanterna, mura ihop tegel med de närliggande stenarna, mura även trappstegen vid dörren. Fortsätt plantera värmeälskande och växter som tolererar stor torka vid stenarna runt terrassen, som vissa örter (t.ex. lavendel). För att den yttersta delen av terrassen ska kännas mer välkomnande så bygg ett skydd, t.ex. spaljé mot grusgången på långsidan och låt någon klättra uppför, då bildas två rum på terrasserna, det ena för odling och eftermiddagsfika i solen på vår och höst, det andra för bygg. Bygg även ett förråd för byggsaker, baktill kan saker som ska till tippen förvaras, lätt att komma åt med släp.

Andra terrassen

Runt båten finns sand för att minska olyckor vid fall. Bakom båten finns nyckelhålsbäddar som bidrar till ett mer energirik odling i form av potatis, majs, säd, lin, solrosor, saker som kräver förhållandevis lite skötsel. Lite vildvuxet timotej, ringblommor, tagetes, och örter här och där är gynnsamt mot sjukdomar. Samt rotera grödorna. Lägg tjockt med sand runt nyckelhålen för att minska snigelframfart. Den ursprungliga tanken med sågspån är kanske inte så bra då det blir jobb som ska göras varje år och jag tror det är bra att på förskola ta bort så mycket jobbs om möjligt. Plocka sniglar, skaffa kanske ankor (föd upp ankungar på delvis sniglar och gräs) så gör de jobbet åt er och det är roligt med frigående djur.

Tredje terrassen

Här behöver man så med gräs tills det tar sig. Det hemliga rummet som bildas vid eldstaden kan fortsätta hållas torrt med sand och grus då det är lera undetill. Tanken är att cirekln mer eller indre sluts och att amn inte ser in i hemliga rummet från terrass 2 utan att för den delen störa utsikten från terrass 2. Svalka och gungor finner man under björken. Plantera mer insynsskydd för hönsen, nyttja klättrande växter som tål mycket skugga. Vid den eventuella dammen skulle ett rum kunna bildas där man kan sitta på stora stenar och prata medan man hör vattnet rinna ner i dammen och förhoppningsvis erbjuder det ett lugn att titta på vattenspegeln, så småningom tar sig växter och vi kan se på djurlivet, te.x. trollsländor. Rutchkanan leder ner till hit men gärna utanför hemliga rummet. Utveckla lilla te3rrassen med huset så att den antingen kan användas som scen eller till annan lek/sittplats.

Huset och gårdsplan

Fortsätt plantera klättrande växter som nyttjar värmen från huset, sätt upp spaljéer för växterna att klättra på. En sala, upphöjnad med ta men öppna sidor skulle kunna vara en plats för vila och möten under tak utomhus med liggkuddar och hängmattor. Vid sidan om växthuset finns ett litet utrymme att dra sig undan som känns lite lugnare, kanske ska det finnas platser för både skugga och sol här. Rabatter vid entréer kan vara blandat ätbart och vackert där man lägger lite extra krut på att första intrycket ska vara välskött. Marknadsstånden tycker jag passar bra precis där de har varit tidigare till vänster om entrén. Den stora stenen vid örtspriralen kan användas för att visa upp något som man vill dra extra uppmärksamhet till. Utanför växthuset kan stenläggas med kvarvarande tegel i en halvcirkel

Några viktiga principer

Vi bryr oss om människor - Vi bryr oss om jorden - Vi delar med oss av vårt överflöd
Vi försöker minska vår arbetsinsats så mycket som möjligt, trädgården följer ett naturligt successionförlopp och förändras tills det hittar ett moget stadie där det mesta är i balans och tävlan mellan utrymmen är färdig
Varje komponent ska ha så många samband med andra element som möjligt, länkar som återfinns i alla naturliga ekosystem, det kan också vara länkar mellan människor.

Lustträdgårdens förskola

I mars 2015 kom en dag med kort varsel en grävmaskin för att skapa tre terrasser. Under tre dagar jobbade David och jag med att ta vara på det som fanns på tomten i form av buskar och träd, barnen samlade in trämaterial från skogen som vi hade ner i terrasserna som jordförbättringsmaterial då mycket av den jord som fanns tidigare hade eroderat bort. En del ny jord fraktades hit med lastbil och lades ut av grävmaskinen. Det tar några år att bygga jord på egen hand men här kändes det viktigt att kunna få igång en fungerande skogsträdgård snabbare.

Vid två arbetsdagar engagerades föräldrar och det grävdes dräneringsdiken som fylldes med makadam, det byggdes en örtspiral som fångar ögar vid entrén och en förälder ordnade hästgödsel till nyckelhålsbäddarna. Barnen sådde fröer och pratade om jord, maskar och grönska inomhus medan de tittade på tomten som höll på att förvandlas. Under en period fick barnen gå på mycket utflykter och sedan fanns det mycket de kunde hjälpa till med i trädgården om de ville. Fruktträd planterades under våren, odlingslådor gjordes iordning och planterades i under senvåren. Blommor som frösåtts planterades ut pedagoger, solrosfrön och gröngödslingsfrön som klöver och honungsfacelia myllades ner i slänterna. Blommor och buskar tillkom från föräldrar, personal och plantskola.

Dike grävdes mellan de två dammarna, stenar samlades in av både barn och förädrar och användes till dammarna. En bonde i närheten hjälpte till med lite sten från en gammal oanvänd gärdsgård.

I juli formligen exploderade grönskan i trädgården och blomterängen sprudlade av liv i alla dess färger. Fjärilar, bin, humlor och småfåglar flög genom den höga växtligheten.

I september hölls en en-dagskurs i permakultur i trädgården och runt ett träd gjordes en samplantering som kan illustrera hur trädgården skulle fortsätta att utvecklas runt fruktträden. Samplanteringen stöttar trädet och de inbördes växterna samt tar vara på solenergin.

Till hösten lämnade jag projektet i deras händer och kommande år fortsätter utvecklingen genom plantering av fler buskar och perenner och de olika idéer som föds av alla inblandade.

Förskolan Lustträdgården har sedan starten 2003 haft ett starkt intresse och en vilja att låta barnen uppleva och möta naturen genom en trädgårdsprofil. Vi har växthus och har under åren odlat med skiftande framgång. När vi fick kontakt med Angelica och hennes tankar om permakultur, kände vi att hennes förmåga att se trädgårdens möjligheter och hennes helhetssyn på naturen och allt växande väckte vår lust att förändra vår utemiljö. Vi gjorde en storsatsning där Angelica dirigerade en grävskopa och skapade en terrasserad trädgård av en svårarbetad grässluttning. Vi är väldigt nöjda med alla olika rum, vrår, gångar som har gett barnen fler möjligheter till att mötas .Vattnet porlar, fjärilar, insekter, fåglar och grodor trivs. Det har blivit ett lyft och en inspirerande odlingssäsong för både pedagoger, barn och föräldrar, och en ständigt entusiastiskt förbipasserande skara av gäster på stiftsgården. Vi tror att detta ger oss stora möjligheter både pedagogiskt och estetiskt att arbeta vidare med. Vi upplever att vi fått redskap att arbeta mer medvetet med ett hållbart förhållningssätt tillsammans med barnen på vår utegård, vår plats på jorden.

Förskolan Lustträdgården
0522 25310, fråga efter Karin Lundström om du vill veta mer.
lusttradgarden@telia.com

FÖRE

UNDER

Lustgårdens förskola Anläggning Permakultur _8

EFTER

Lustträdgårdens förskola